Algemene Voorwaarden

Heb je even..?

 

Dit zijn de algemene voorwaarden die van kracht zijn op al het geleverde werk van RenZ CreationZ, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

 • Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
 • 1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en RenZ CreationZ gesloten overeenkomsten.
 • 1.2 Offerte
  Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig, tenzij anders in de offerte is vermeld. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 • Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst
 • 2.1 Uitvoeren opdracht
  RenZ CreationZ zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal RenZ CreationZ de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Aanpassingen zullen kosteloos worden gedaan, mits deze in het kader van de opdracht passen. Indien RenZ CreationZ een maand lang na het leveren van een ontwerp niet op de hoogte wordt gesteld van gewenste aanpassingen door de opdrachtgever, wordt de opdracht als voldaan beschouwd. Eventuele veranderingen en/of aanpassingen op het geleverde werk na deze termijn zullen opnieuw in rekening worden gebracht door RenZ CreationZ.
 • 2.2 Verstrekken van gegevens
  De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door RenZ CreationZ mogelijk te maken, dit in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke instructies of materialen.
 • 2.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging
  Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste ontwerpen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
 • 2.4 Termijn van levering
  Een door RenZ CreationZ opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Voor spoedopdrachten wordt 30% van het totale bedrag extra in rekening gebracht. Onder spoedopdrachten wordt verstaan een levering binnen of precies na 7 dagen.
 • Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 • 3.1 Auteursrecht en eigendomsrecht
  Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan RenZ CreationZ. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend RenZ CreationZ daartoe bevoegd. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door RenZ CreationZ tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van RenZ CreationZ, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 • 3.2 Naamsvermelding
  RenZ CreationZ is ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het werk zonder vermelding van de naam “RenZ CreationZ” openbaar te maken.
 • Artikel 4. Gebruik en licentie
 • 4.1 Het gebruik
  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met RenZ CreationZ, verkrijgt hij desgevraagd tegen het overeengekomen honorarium een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan RenZ CreationZ bekend te zijn gemaakt.
 • 4.2 Ruimer gebruik
  De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van RenZ CreationZ niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
 • 4.3 Wijzigingen
  Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van RenZ CreationZ veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen door iemand anders dan RenZ CreationZ.
 • 4.4 Eigen promotie
  RenZ CreationZ heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
 • Artikel 5. Honorarium
 • 5.1 Honorarium en bijkomende kosten
  Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die RenZ CreationZ voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 • 5.2 Honorarium voor meerwerk
  Indien RenZ CreationZ door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door RenZ CreationZ gehanteerde honorariumtarieven.
 • Artikel 6. Betaling
 • 6.1 Betalingsverplichting
  Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door RenZ CreationZ nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 2,5% per maand, met ingang van de eerste dag na verstrijking van de betalingstermijn. Alle door RenZ CreationZ gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 • 6.2 Vervallen licentie
  Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.
 • Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst
 • 7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
  Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 • 7.2 Ontbinding overeenkomst door RenZ CreationZ
  Indien de overeenkomst door RenZ CreationZ wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van RenZ CreationZ redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 • 7.3 Faillissement
 • Zowel RenZ CreationZ als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.
 • 7.4 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
  Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 • Artikel 8. Garanties en vrijwaringen
 • 8.1 Auteursrechthebbende
  RenZ CreationZ garandeert dat het geleverde werk door haar, of in opdracht van haar, is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk beschikt.
 • 8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
  De opdrachtgever vrijwaart RenZ CreationZ, of door RenZ CreationZ bij de opdracht ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 • 8.3 Verstrekte materialen en gegevens
  De opdrachtgever vrijwaart RenZ CreationZ voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 • Artikel 9. Aansprakelijkheid
 • 9.1 Aansprakelijkheid
  RenZ CreationZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
 1. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • 9.2 Beperking aansprakelijkheid
  Behoudens in geval van opzet of grove schuld van RenZ CreationZ, is de aansprakelijkheid van RenZ CreationZ voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht.
 • 9.3 Verval aansprakelijkheid
  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 • 9.4 Bewaarplicht
  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch RenZ CreationZ jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 • Artikel 10. Overige bepalingen
  10.1 Overdracht aan derden
  Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met RenZ CreationZ gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
 • 10.2 Vertrouwelijkheid
  Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 • 10.3 Nederlands recht
  Op alle overeenkomsten tussen RenZ CreationZ en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 • 10.4 Gedeeltelijke ongeldigheid
  Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen opdrachtgever en RenZ CreationZ onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van de overeenkomst tussen partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet- verbindende bepalingen.
Top